Regulamin konkursu fotograficznego im. Włodzimierza Puchalskiego

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej, XXIV edycji naszego konkursu fotograficznego. Spośród nagrodzonych, wyróżnionych oraz wytypowanych przez jury na wystawę prac zostaną wyłonione:

Grand Prix

którego laureat otrzyma Medal im. Włodzimierza Puchalskiego oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł.

Ponadto przyznane zostaną nagrody za najlepsze zdjęcie w każdej z trzech kategorii – gdzie nagroda pieniężna za pierwsze miejsce wynosi 1000 zł.
Nadesłane prace będą oceniane w następujących kategoriach:

– piękno,
– ruch,
– sceny myśliwskie.

W każdej kategorii można nadsyłać fotografie czarno-białe i barwne. Każdy uczestnik może nadesłać nie więcej niż 5 zdjęć do każdej kategorii. Wszystkie nadesłane zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane.

Prace należy nadsyłać wyłącznie w formie elektronicznej, dołączając wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy na adres puchalski@lowiec.com.
Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2020.

Redakcja

Warunki uczestnictwa w corocznym Konkursie Fotograficznym „Łowca Polskiego” im Włodzimierza Puchalskiego

 1. Organizatorem konkursu fotograficznego im Włodzimierza Puchalskiego jest „Łowiec Polski” Sp. z o.o., zwany dalej ORGANIZATOREM, z siedzibą w Warszawie przy ul Nowy Świat 35.
 2. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej www.lowiecpolski.pl i jest dostępny dla wszystkich fotografujących.
 3. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach tematycznych:
  – piękno,
  – ruch,
  – sceny myśliwskie.
 4. Zdjęcia należy przesyłać zdjęcia drogą elektroniczną wcześniej wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony  www.lowiecpolski.pl zakładka KONKURSY – KONKURS FOTOGRAFICZNY.
 5. Zdjęcia należy przesyłać na podany adres e-mail w ilości do 5 sztuk w jednej wiadomości. Muszą być zapisane w formacie .jpg a  wielkość jednego pliku ma wynosić od 2MB do 10MB.
 6. Zgłaszane do konkursu zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane w postaci papierowej.
 7. Nie zezwala się stosowania fotomontaży oraz obróbki graficznej mającej wpływ na zmianę charakteru zdjęcia. Dopuszczalna jest standardowa obróbka surowych plików celem nadania im właściwej kolorystyki, kontrastu i kadrowania.
 8. Zgłaszając swój udział w konkursie uczestnik akceptuje warunki konkursu. Każda nieprawidłowość  ujawniona na  dowolnym etapie  konkursu podlega dyskwalifikacji jego uczestnika.
 9. Dopuszcza się serie fotograficzne i reportaże, wyraźnie oznaczone, do 5 zdjęć w serii, które traktowane będą jako jedna praca.
 10. Zgłoszenia prac do konkursu są przyjmowane do 30 kwietnia.
 11. Poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego do konkursu uczestnik składa oświadczenie o przysługujących mu wyłącznych i nieograniczonych prawach autorskich do przesłanych zdjęć.
 12. Każde zdjęcie musi być zaopatrzone w tytuł oraz, jeśli tego wymaga – opis.
 13. Autor wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska, umieszczenie zdjęcia na stronie internetowej, publikacje w Łowcu Polskim oraz materiałach promujących konkurs fotograficzny.
 14. Publikacje w innych wydawnictwach będą honorowane wg obowiązujących w redakcji stawek.
 15. Konkurs jest rozstrzygany w dwóch etapach: przyznanie nagród i wyróżnień w poszczególnych kategoriach oraz przyznanie Grand Prix konkursu po powiększeniu zdjęć nagrodzonych i wyróżnionych na wystawę.
 16. Grand Prix będzie przyznane przez kapitułę a autor otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł.
 17. W każdej kategorii za pierwsze miejsce autor otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł.
 18. Jury może dokonać innego podziału nagród, łącznie z nie przyznaniem pierwszej nagrody.